سرویس دوره ای و چکاپ های لازم برای تغییر حالت از سرمایش به گرمایش سیستم ghp

. میتوان این تغییر حالت را به صورت اتوماتیک انجام داد به این صورت که تمامی پنل های سیستم را خاموش کرده و اولین پنل را اگر در حالت گرمایشی روشن کنیم سیستم با توجه به دما   در حالت فوق استارت و راه اندازی میکند.

جستجوی مطالب