هر چرخه سردسازی نیاز به چهار بخش دارد.

چنانچه شرایط طرح به گونه ای باشد که بخواهیم از سیستم تبرید تراکمی استفاده کنیم از یک کمپرسور مکانیکی و چنانچه از سیستم جذبی استفاده کنیم از یک کمپرسور گرمایی استفاده می کنیم.


چهار فرایند سیستم تبرید تراکمی عبارت است از:
2ــ1 تراکم گاز تا دمایی بالاتر از دمای تقطیر (در کمپرسور)
3ــ2 تقطیر هم فشار و دفع گرما در محیط (در کندانسر)
4ــ3 خفقان شامل افت فشار و دما (در شیر انبساط)
1ــ4 تبخیر مایع مبرد به صورت هم دما و هم فشار و جذب گرما (در اواپراتور)
همانطور که می دانیم دستگاهی که این چرخه را در چنین جهتی بپیماید دستگاه سردکننده می نامند و سیستمی را که دستخوش چنین چرخه ای می شود را سیستم سردکنندگی (تبرید) می نامند.
در مورد هر دستگاه سردکننده هدف گرفتن بیشترین مقدار گرما از منبع سرد با صرف کمترین کار است
با این بیان «ضریب عملکرد» یا «نسبت انرژی سردکنندگی» به صورت زیر تعریف می شود :

LQ- سرمای ایجاد شده در اواپراتور، Winــ کار کمپرسور، POC ــ ضریب عملکرد توجه: چنانچه در صورت و مخرج به جای انرژی، توان را بگذاریم فرقی نمی کند و این رابطه برقرار است. مثال: ضریب عملکرد یک کولر گازی 24000 بی تی یو برساعت با توان کمپرسور 2300 وات چند است؟

راه دیگر پیدا کردن ضریب عملکرد با استفاده از دما میباشد :

که در آن TL و TH دمای مطلق ماده مبرد در اواپراتور و کندانسر می باشد.
مثال: دمای ماده مبرد در کندانسر و اواپراتور یک سیستم به ترتیب 25 و 5 درجه سلسیوس است، ضریب عملکرد چند است؟

جستجوی مطالب