توجیه اقتصادی سیستم ghp

آیا سیستم GHP به لحاظ اقتصادی قابل توجیه است؟

سیستم GHP یک سیستم کامل گرمایش و سرمایش است و لذا در مقایسه های اقتصادی بایستی هزینه احداث آن با مجموع هزینه های احداث تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مقایسه شود

چیلر + موتورخانه گرمایشی = GHP

احداث یک سیستم کامل گرمایش و سرمایش تنها به هزینه تجهیزات اولیه محدود نمی شود، لذا می بایست مجموع بودجه ای که صرف پکیج کامل این سیستم می گردد را در نظر گرفت

* هزینه تامین انرژِی مورد نیاز شامل: انشعابات برق و گاز ، پست ، کابل های انتقال برق به تجهیزات و تابلوهای متناسب و نیز فضاهای احتمالی لازم در نظر گرفته شود

* هزینه های انواع لوله کشی ها ، شیرها ، تجهیزات کنترلی ، کانال کشی های لازم و بطور کلی متعلقات مورد نیاز سیستمها می بایست در مقایسه اقتصادی لحاظ گردد

* هزینه های اجرایی مورد توجه باشد

* فضای مورد نیاز اجرای هر سیستم از نظر ارزش اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد. بعنوان مثال فضای لازم برای موتور خانه گرمایشی ، تقویت سازه های محل نصب تجهیزات سنگین، فضاهای پرت شده از بابت رایزرهای مورد نیاز احداث سیستم و... در تحلیل اقتصادی مقایسه ای مبتنی بر دیدگاه فنی بایستی لحاظ گردد

جستجوی مطالب