بررسی مزایای اقتصادی سیستم GHP از دیدگاه ملی

بررسی مزایای اقتصادی سیستم GHP از دیدگاه ملی

مقایسه میزان مصرف انرژی در سیستم های گوناگون گرمایش و سرمایش و بازده حاصل از آن، GHP را در ردیف بهینه ترین سیستم های تولید گرمایش و سرمایش قرار می دهد. اهم دلایل این ادعا عبارتست از:

جستجوی مطالب