سیستمghp بعد از استارت اولیه دقایقی با کم ترین دور ممکن کار میکند تا موتور سیستم گرم شود.