در این سیستم داکت ها و کانال های انتقال هوا ، کوچکتر شده اند و این باعث می شود که بتوان آنها را به صورت افقی در بالای سقف تعبیه کرد و انعطاف بیشتری در کانال کشی ها میسر شده است. این در حالیست که کولر ها آبی این امکان به سختی فراهم هست و گاه کانال های کولر در بیرون از ساختمان تعبیه می شوند