سرمایش و گرمایش در سیستم کستی توسط هواساز با مکش هوای داخلی انجام می پذیرد . عملکرد دستگاه کستی در حالت سرمایش دقیقاً همانند سیستم های اسپیلت یا همان کولر های گازی می باشد