سیستم ghp در سه ظرفت 20.16و25hp موجود میباشد. این سیستم میتواند در کاربری های مختلف استفاده شود