سیستم ghpمیتواند به سه طریق سرمایش و گرمایش محیط شما را فراهم کند. این سیستم میتواند به صورتdxیا همراه با مبدل whxو یا با استفاده از کوئل dxدر هواساز استفاده شود