نحوه اجرای لوله کشی مسی توکار و استانداردهای مربوط

نحوه اجرای لوله کشی مسی توکار استانداردهای خاصی را دارد که با رعایت کردن این استاندارد ها میتوانیم به راندمان سیستم داکت اسپلیت و خرابی کمتر و طول عمر بیشتر سیستم ها کمک کنیم