سیستم داکت اسپلیت توسط ساپورت فلزی به سقف ما با ارتفاعی خاص نصب میشود که4 عدد پیچ متری برای ریگلاژ سیستم داکت اسپلیت روی ان در نظر گرفته میشود

 

.