استاندارهای لوله کشی مسی برای سیستم های vrfوداکت اسپلیت
برای اجرای مسی سیستم های تهویه مطبوع vrfوghpو سیستم های داکت اسپلیت باید استاندارد های کمپانی های سازنده این سیستم ها را به صورت دقیق رعایت کرد.