کابل کشی سیستم های مولتی ghp-vrf

از پنلهای داخلی ما به صورت سری از اولین پنل بدون قطع شدن کابل در مسیر تا سیستم بیرونی یک کابل ارتباطی کشیده میشود که وظیفه انتقال دیتا و اطلاعات پنل ها و محیط داخلی را به سیستم بیرونی ما دارد.