در سیستم vrfمیتوانیم از انواع پنلها مثل پتل دیواری پنل داکتی پنل کستی یک طرفه یا چهار طرفه استفاده کنیم

سیستم vrfنحوه نصب ان و پنلهای مربوط به این سیستم