لوله کشی مسی و اجرای کاملvrv daikin

در لوله کشی مسی سیستم های مولتی ghp وvrf باید یکسری استاندارد اصلی را رعایت کرد. کابل فرمان و برق نیز باید طبق اصول خاص کشیده شود..شرکت تندیس آسایش آریا