این سیستم سفارش اروپا میباشد. همزمان با سیستم تهویه مطبوع میتوان برق مصرفی را نیز تامین میکند.