مزایای دستگاه های هیت پمپ یا پمپ حرارتی گازسوز SANYO GHP کاهش قابل توجه مقدار گازهای دی اکسید نیتروژن خروجی از موتور مولد اصلی هیت پمپ ghp موتور احتراق داخلی است که با گاز شهری کار می کند.