دامنه عملکرد سرمایش و گرمایش وسیع • بازیابی و استفاده مجدد از مبرد • وزن سبک و عدم نیاز به مستحکم سازی سقف • تکنولوژی برگشت روغن