مخفف سه کلمه Variable Refrigerant Flow است که به معنی جریان متغیر سیال مبرد می باشد ، سیستم تهوی مطبوع VRF برای نخستین بار در سال ۱۹۸۲ در کشور ژاپن ابداع و تولید شد ، امروزه بیش از ۵۰ درصد از ادارات و بیش از ۳۴ درصد از اماکن تجاری این کشور مجهز به این سیستم است.