نصب ghp در فضای بیرونی ساختمان ها علی رغم تامین فضای مفید بیشتر در ساختمانها اعم از پارکینگ یا انباری، به دلیل برخورداری از تکنولوژِی روز تحت تاثیر تغییرات دمایی محیط بیرون قرار نمی گیرد.