عمده کاربرد سیستم الف . ساختمان های اداری با اتاق هایی که به بارهای مختلف (دماهای مختلف) نیاز دارند. ب . تهویه مطبوع اتاق های کامپیوتر که در تمام طول سال به خنک کاری نیاز دارند.