با آغاز فصل گرما قبل از راه اندازی دستگاه شخصا و یا توسط تعمیرکار مجرب اجزاء مکانیکی و الکتریکی کولر را مورد بازدید قرار دهید تا پس از خاكگیری و بررسی، مسیر خروجی آب سینی دستگاه را در محل مورد نظر نصب و روشن نمایید.